Adada Nati Niwele

Adada nati niwele
Mwanalume uyu wakunitoza
Ndine mwanakazi yayi
Mwanakazi mbulutu
Kwene munyumba nkhupyera
Ndine mwanakazi yayi
Kwene bana nkhubaba
Adada nati niwele
Niza mlima kukaya

Adada nati niwele
Mwanalume wanisuzgha
Ndeke zinai baliwiska
Ndine mwanakazi yayi
Ine bana nkhulela
Ndine mwanakazi yayi
Nabapa bana bankhondi
Ndine mwanakazi yayi
Mutima bukubin’gha nkhanira
Adada nati niwele
Niza mlima kukaya

Adada nati niwele
Mutima ukubaba
Mwanalume wavunduka
Ndimwe mwanakazi yayi
Kwacha nkhuniskula
Nchito nkhusebeza
Nkhubuka kandanye
Muhanya na usiku
Bana nkhuryeska
Adada nati niwele
Nkharo ya ulanda njiheni
Adada nati niwele
Nizamlima kukaya
Nakuluba munyumba

Adadda nati niwele
Namwana winu natambula
Turo nkhugona yayi
Mahambaga batinkha
Chekwechekwe nkhuryapo yayi
Kadende kacidulo mbaya
Na nthendero
Namwana winu nazingiziwa
Adada nati niwele
Ndeke zinai baliwiska
Mwanalume wakunisula
Usiku na muhanya
Ndiwe mwakazi yayi
Mwanakazi chilekwa iwe
Namwana winu natambula
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Adada nati niwele
Seko panyumba palije
Mwanalume wakupantha
Nakupantha comene
Balendu abale binu mbaheni
Bakumala bufu panyumba
Bakumala makopara
Bangizanga panyumba yayi
Bahambenge kukaya
Amama nati niwele
Nizamlima kukaya

Adada nati niwele
Citima canikola
Kwacha masozi lakalaka
Nasuzghikilaci ine
Adada nati niwele
Nizamlima vingoma
Nakuseka mazuba wose
Adada nati niwele
Vimwemwe panyumba palije
Namwana winu thupi lamangika
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Amama Nati Niwele

Amama nati niwele
Mwanakazi uyu wakunituka
Ndine mwanalume yayi
Mwanalume tondo
Kwene nyumba nkhusonkhela
Ndine mwanalume yayi
Kwene bana kuryeska
Amama nati niwele
Niza mlima kukaya

Adada nati niwele
Mwanakazi wanisuzgha
Ndeke zinai baliwiska
Ndine mwanalume yayi
Ndine mwanalume yayi
Namupa bana bankhondi
Ndine mwanalume yayi Mutima bukubin’gha nkhanira
Adada nati niwele
Niza mlima kukaya

Amama nati niwele
Mutima ukubaba
Mwanakazi wagaruka
Ndimwe banalume yayi
Kwacha nkhuniskula
Nchito nkhusebeza
Nkhubuka kandanye
Muhanya na usiku
Magalimoto ghatatu
Bana nkhuryeska
Amama nati niwele
Nkharo ya ulanda njiheni
Amama nati niwele
Nizamlima kukaya

Adadda nati niwele
Namwana winu natambula
Turo nkhugona yayi
Chekwechekwe nkhuryapo yayi
Kadende kacidulo
Na nthendero
Namwana winu nazingiziwa
Adada nati niwele
Ndeke zinai baliwiska
Mwanakazi wakunituka
Usiku na muhanya
Ndimwe banalume yayi
Banalume tondo imwe
Namwana winu natambula
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Amama nati niwele
Seko panyumba palije
Mwanakazi wakusunkha
Nakupantha comene
Balendu abale binu mbaheni
Bakumala bufu panyumba
Bakumala makopara
Bangizanga panyumba yayi
Bahambenge kukaya
Amama nati niwele
Nizamlima kukaya

Amama nati niwele
Citima canikola
Kwacha masozi lakalaka
Nasuzghikilaci ine
Amama nati niwele
Nizamlima vingoma
Nakuseka mazuba wose
<Amama nati niwele
Vimwemwe panyumba palije
Namwana winu nazingiziwa
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Banakazi Kutowa Abstract

Tumbuka

Kabekelo na msango wa cizungu wakupatula nakutuka banthu aba mba Cifirika na abale babo aba bali kuwalo kwa Afririka kwacitika sono pa vyaka two hundred. Ici ncholengeska nakunyoza banthu comene nchakuti cifukwa bazungu bapa banthu bose kabekelo aka, banthu wose sono bokhulupirira kuti para banakazi ba ciFirika wophaka mafuta kuti thupi litube panyake libe liswesi, ndiko kuti ibo aba banakazi wopenja kuti babe nathupi lotuba nge ni mwanakazi muzungu. Aba makani nalemba bakususka vyose ivi. Kwene aba makani nalemba bakufokoza mthowa inyake yopambana. Aba makani bakufotoka kuti pali kabanghiro ka zakendelo kathupi la munthu, nkharo-mwambo, naumu tikubekera kuti munthu wakutowa mu umoyo withu ise ba Tumbuka. Umu tikubekera ise kupambana chomene na umu bakubekera bazungu mukapatuliro nakutuka banthu chifukwa ca mtundu nathupi cikumba umucikuonekera. Makani aba bakususka nakuyowoya kuti banthu ba Tumbuka, baku Zambia namitundu yose ya muZambia na Africa, baku conga za kutowa kwa bakazi kulinganga na mathupi babo panyake mbaswesi panyake mbabinkha. Makani aba bakususka bakuti para mazgho na zeru izi za zghomerezgha naku ndondomekezegheka pa baLozi, baBemba, baTonga panyake Ba Lunda, banthu wose mu Afirika, tingasanga nakupanga kanghananganiro kanyake kawemi, kaufulu wuwemi  ka umu tubekera kutowa kwa banakazi muno mucalo cithu. Aba banthu bithu wose aba wosambira pamwacizungu bangapulumuskika nakusanga ufulu wakubeka kuweni kunyake kwa zakutowa za banakazi bithu wose babinkha.

 

MAZGHO GHAKULU

Anthroplogy ya Kutowa, Bakakazi na Banalume, Kutowa kwa Bakazi ba Cifirika, Kupatula khungu, banthu ba CiFirika bali kubwalo kwa ziko, Nkharo-mwambo wathu wathu.

Kukongola wa Akazi Abstract

Nyanja
Maganizilo, kupenya, ndi kukamba Kwa Azungu  kuja kwa kupatula ndi kunyoza anthu a Cifirika ndi abale abo aba alikukhala kunja kwa dziko kwakhala kuli cucitika panthawi zaka 200. Cocititsa manyazi kwambili ndi maganizo ndi kukhulupira kwa Azunguwa kwakuti akazi a ciFirika kapena a mu Zambia emene azola mafuta bakuti ayeretse thupi bali ndimtima wozinyoza cifukwa afuna kuni khungu labo likhale monga lija la mkazi muzungu. Nkhani yimene nalemba yikuti pali njira yina yopambana mwamene tionera nkhaniyi. Nkhani iyi yikuti pali kuyika pamozdi ndi kuvundulila kayendelo ka thupi la munthu ndi mwambo-nkharo yamunthu ndi zimene zimapanga pa ife banthu umu timaonera za kukongorola kwa mkazi. Aka kaonero kathu kamasiyana kwambiri ndikaonero ka Cizungu kamene kamapenya ndi maso akupatula ndi kunyoza anthu a ciFirika ndi a muZambia. Nkhani iyi yosusa ndi kutenga mboni kucokera mmene anthu a ciFirika ndi mu Zambia amacongera za kukongola kwa akazi kulingana ndi kuyera-kufiyira ndi kuda kwa khungu la mkazi. Nkhani iyi yikutiso kuti mumene anthu ife timacongera akazi tingafufuze ndi kuvomeredzedwa pa aChewa, aBemba, aLozi, aTonga, aKaonda ndi mitundu yonse mu Afirika, cingakhare cabwino. Kaoneredwe aka, maganizo, ndi kukamba uku kungamatsule ndi kupasa ufulu kwa ife anthu aFirika amene tinaphunzira nzeru ndi sukulu ya Cizungu. Ife tonse tiri mu Afirika ndi kubwalo kwa ziko tingayambe kupenya kwa tsopano za kacongoredwe ndi kunyadila kwa kukongola kwa akazi akuda mcalo conse.

 

MAU AKULU

Anthropology ya Kukongola, Akazi ndi Amuna, Kukongola kwa akazi a CiFirika, kupatula banthu pakhungu labo, Anthu akuda ali kunja kwaziko, mwamo-nkharo ya ciFirika.

Nyimbo za kalimba za Washeni Zulu

Nyimbo za kalimba za Washeni Zulu

Nyimbo zakalimba za Washeni Zulu ndi zabwino kwabiri. Nyimbozi zili ndi mphamvu kwabiri chifukwa zimakamba za umoyo wa anthu mu Zambia ndi zimeke zimawavuta mumtima mwawo.  Mnyimbo iyi a bambo Washeni Zulu alikukamba zimene zimachitikita kwa ana amasiku ano. Umoyo uja wa mwambo wakumudzi wa sinthika chifukwa ana ena sibalemeka makolo babo. Makolo nawo nthawi zina  amasiya mwambo ndikuyamba kukhala umoyo wosokoneza.  Iyi nyimbo ya  a Washeni Zulu dzina lake ndi “Lifiti Yinkhale Ng’anda” kusonyeza kuti uyu mwana wa mkazi apanga malifiti ba amuna kuti bakhale nganda kapena nyumba. Amene amavomeleza akuti “Mwana wanu nichungwa” kusonyeza kuti mwana niwosokonezeka. Nyimbo anakopa ndi  Dr. Mwizenge S. Tembo mu Zambia mu April 1989 pa Institute of African Studies of the University of Zambia.

[Introduction: The change from a traditional to the modern urban life style introduced tremendous conflict and stresses in the Zambian society. The lyrics of this song by a Zambian artist Washeni Zulu are a commentary on the life and conduct of  some young women today and how they relate to their mothers. Listen here: YouTube clip. ]

LIFITI  YINKHALE  NG’ANDA by  Washeni   Zulu

Washeni: Lifiti yinkhale ng’anda

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Lifiti yinkhale ng’anda

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Yinkhale ng’anda chimwana chanu chawutuka alume bake

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kubutuka alume bake mwana ofuna kuyendayenda

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Akamva motoka mwana wanu matu pangalala

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Nkhuku zonse zikuti pokopoko

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Manzi pakuti papapaka

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Kiti akuti ng’aung’au

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Muoneni kwa kuza acita ngati kucesha kumenso

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Bana bamasiku bano mweo aliye ulemu

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Kunyata amai bake mbama  kunyata amai bake

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kunyoza amai bake akuti amai nifontini

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Akuti amai nifara

Washeni: Zapaka motoka zupita mumseu

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Waiziba tyani kuti na A Banda akuza uku

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuiziba saundi motokali kuiziba saundi motokali

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Mwana wangu naona kunyala

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Ulwala vinji amama newo nulwala mutu

Response: Mwana wanu nachungwa

Washeni: Kasi niwenye wake kansi mwana wanu wawela na cinzonono

Response: Mwana  wanu nichungwa

Washeni: Taleta bifi we mwan awangu wewo wayifwaya kuni

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Niyike ku mnyango amama muyopa kuti munganinyate

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Neo niliye kukunyata

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Niliye kukunyata weo awuso amene angakunyate

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Leta bifi tilabe leta tilabe

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuyilaba amai bake ekuimvwa kuwama bifi

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuvina vina amai bake

Washeni: Kuvina vina amai bake

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Ocita nakuwa pansi

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuzinyula vilonda mweo

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Pamphumi cilonda amai bake

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Pankhokola cilonda

Washeni: Pofuma ku tauni mwana wao pofuma kutauni

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Uku vibolobodo mwana wanu

Washeni: Uku gomola mwana wanu

Washeni: Uku gomola mwana wanu

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Uku vishuga mwana wanu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Amai powutukila mwana wao ewila pa mwala

Washeni: Mwana wanu ciri kumanja

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Iyi nikeke mayi weo yiri kumanja nikeke

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Leta tiyimvwe kuyilaula amai bake

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Kucita kubawezgha amai

Washeni: Bvwalani bwino mai

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Panja pali banthu amai

Washeni: Panja pali banthu amai

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Vinthu niwangu amai

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Vinthu mpasanga amai

Washeni: Vinthu nkucelwa mwana wanu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Vinthu mgaligeti mwana wanu

Washeni: Vinthu mgaligeti mwana wanu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Lifiti yinkhale ng’anda

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Lifiti Yiknhale ng’anda

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Yinkhale ng’anda mwana wanu awutuka alume bake

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Ofuna kuyenda yenda

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Ofuna kuyenda yenda akamvwa motoka mwana wanu matu pangalala

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Amai kumkosha mwana wangu ukuya kuni

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Nikuya kwa kweni banu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Akweni banu nibani

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Neo nibani mai mwayibala beleta nyama

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Beleta nyama pasondo beleta wunga

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Zuseka nkhuku zonse zikuti pokopoko

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Manzi akuti pakapaka

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kiti akuti ng’au ng’au

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Muoneni kwa akuza ocita kuchesha kumenso

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Bana amasiku bano baliye ulemu

Response: Mwana wanu nichungwa